Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

Đảng uỷ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình tổ chức Hội nghị Triển khai quán triệt thực hiện chuyên đề năm 2022

24/06/2022
Share

Ngày 22/6, Đảng uỷ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình tổ chức Hội nghị Triển khai quán triệt thực hiện chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. TS, BS Nguyễn Hoàng Diệu, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị  có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Uỷ viên UBKT Đảng uỷ,  cấp uỷ các chi bộ trực thuộc và Uỷ viên Ban Chấp hành các tổ chức chính trị-xã hội (công đoàn, đoàn thanh niên Bệnh viện).

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí báo cáo viên truyền đạt toàn bộ nội dung của Chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay” do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ban hành.

 

Thông qua Hội nghị nhằm giúp cho các đại biểu nắm được những vấn đề trọng tâm,  cốt lõi của Chuyên đề năm 2022;  tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người lao động về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Gắn việc học tập và làm theo chuyên đề với nâng cao chất lượng triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 06/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý giai đoạn 2017 – 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVII. Bên cạnh đó nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân; phấn đấu vì mục tiêu xây dựng tỉnh Hoà Bình giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

 

Cùng với việc triển khai toàn bộ nội dung của Chuyên đề, thông qua hội nghị đã yêu cầu cấp ủy các chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội (công đoàn, đoàn thanh niên) tiếp tục cụ thể hoá Chuyên đề toàn khoá, Chuyên đề năm 2022 và bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Đồng thời giao cho đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc chịu trách nhiệm triển khai quán triệt đầy đủ nội dung của Chuyên đề năm 2022 đến 100% cán bộ đảng viên của chi bộ mình. Đảng viên sau khi được học tập Chuyên đề phải tiến hành viết Bản cam kết của cá nhân theo đúng Kế hoạch số 46a-KH/ĐU ngày 28/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành.

 

Nguyễn Tuyết

Tin tức liên quan