Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

QUYẾT ĐỊNH: Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19

01/03/2022
Share

Ban hành kèm theo Quyết định này nội dung sửa đổi tại Bảng 4: Tổng hợp nguyên tắc điều trị người bệnh COVID-19 thuộc mục 6.1 và Bảng 5: Các thuốc kháng vi rút trong điều trị COVID-19 thuộc tiểu mục 6.2.1. Thuốc kháng vi rút của “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19” ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-BYT ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Chi tiết văn bản xem tại: /upload_images/files/qd_437_sua_doi_qd_250_huong_dan_cap_nhat_thuoc_monul%2C_rem.signed.pdf

Tin tức liên quan